Grønne verdier

Miljøpartiet De Grønne er en del av en verdensomspennende grønn politisk bevegelse. Grønn ideologi bygger på økologisk kunnskap, grasrotdemokrati, kulturelt mangfold, individuell frihet og ikkevold. Vi ønsker et bredt spillerom for kultur- og næringsliv, innen rammen av økologisk bærekraft og sosial rettferdighet. Vi ønsker et samfunn der omsorg for både mennesker og dyr prioriteres.

De Grønne tar med seg elementer både fra liberalisme og sosialisme. Vi mener at regulering gjennom et marked bare bør skje innenfor virksomheter hvor dette er forenlig med formålet til virksomheten. Markedsregulering er et godt prinsipp, men det forutsetter at det som reguleres lar seg definere som en vare. I mange tilfelle kan det å definere noe som en vare ødelegge selve meningen med et produkt eller en virksomhet. Det er for eksempel vanskelig, hvis ikke umulig å definere ‘omsorg’ på en slik måte at dette lar seg rasjonelt selges og etterspørres som enheter på et marked. Å la markedet definere verdien av kjærlighet, vann, luft og en fri natur reiser tilsvarende problemstillinger og indikerer til syvende og sist en grense for hva vi kan bruke markedsregulering til.

Et godt samfunn må først og fremst bygge på mellommenneskelige relasjoner som bærer preg av tillit og gjensidig solidaritet. Dette er samfunnets lim, og det kan verken etterspørres på et marked eller vedtas ved lov. En overdreven tro på marked eller stat kan underminere dette limet ved at enten staten, markedet, eller begge deler i tospann, tar bort motivasjonen til å handle solidarisk eller ut i fra tillit. Et samfunn hvor en villfaren markedsøkonomi har ødelagt mellommenneskelig tillit vil føre til mer og ikke mindre byråkrati.