Næringsliv

Lokalt eierskap
Lokale eiere har den sterkeste interessen i å bidra til en bærekraftig utvikling av lokalsamfunnene og vise samfunnsansvar. Derfor ønsker vi utelukket å støtte lokaleide bedrifter.

Lokale, etiske banker
Vi skal arbeide for å opprette lokale, etiske banker som setter samfunnsutbygging og kundeservice høyere enn profitt og som ikke spiller casino med sparepengene, men i stedet investerer i prosjekter som bidrar til et bedre samfunn. Slike banker er et viktig steg i utviklingen av et mer selvstendig fylke og vil motvirke svingningene fra den globale økonomien.

Landbruk og reindrift
Vi skal støtte økologisk landbruk og økologisk småskala matproduksjon med mål om å øke vår grad av selvforsyning.

Vi skal samarbeide med reindriftsnæringen for at den skal drives i balanse med økosystemet og ta hensyn til dyrevern.

Oppdrett
Vi vil arbeide for å oppgradere alle anlegg slik at de blir lukkede og renser sine utslipp. Dessuten vil vi forby bruk av de farlige giftene som blir brukt for å bekjempe lakselus og fremme økologiske metoder i stedet.

I tillegg vil vi støtte utvikling av anlegg som drives etter økologiske prinsipper.

Fiske
Vi skal arbeide for å forby trålefiske utenfor Finnmarkskysten for å gjenreise lokal fiskeindustri.

Vi ønsker også å redusere bestanden av kongekrabbe også øst for Nordkapp.

Energi
Finnmarks klimagassutslipp er 17 tonn CO2-ekvivalenter per person per år. Det er over 4 ganger så mye som en begrensning av klimaoppvarmingen til 2 grader tillater. Finnmark må ta ansvar i den globale innsatsen for å redusere klimagassutslippene. Regjeringens forvaltningsplan for Barentshavet og Lofoten et stort steg i feil retning.

MDG vil jobbe for et petroleumsfritt Barentshav og i stedet støtte utbygging av fornybar energi og energieffektivisering.

Et viktig tiltak vil være å tillate alle aktører, inkludert privatpersoner til å selge strøm.

Vi må dessuten samarbeide med russiske myndigheter for å legge ned de nedslitte atomkraftverkene på Kola-halvøya og erstatte dem med fornybar energi.

Mineraler
Rovdrift på mineralressursene er uakseptabelt. Mineralutvinning må ha et langsiktig perspektiv gjennom lokale investorer, bruk av lokal arbeidskraft, utdanning av ungdom, strenge miljøkrav og lokal foredling.