Utdanning

Videregående utdanning er Fylkeskommunens viktigste oppgave og skal gis høyest prioritet. Vi skal redusere frafallet, rette undervisningen mer praktisk på yrkesfagene og heve kvaliteten.

Mindre frafall

I 2010 sluttet over 8 % av elevene på de videregående skolene i Finnmark. Dette er alt for mange ungdom som får en dårlig start på voksenlivet.

I stedet for å presse flest mulig ungdom ukritisk gjennom videregående skole, ønsker vi å tilpasse den videregående utdanningen for å gi alle ungdom et meningsfullt tilbud som ivaretar og utvikler mestringsfølelsen, soltheten, ansvarsfølelsen og modenhet.

Ungdom med høy risiko for å mislykkes i dagens system må tilbys i sine hjemkommuner alternativ utdanning som gir muligheten for å tette igjen hull fra ungdomsskolen og utføre lønnet arbeid.

Slike tilbud bør ha en varighet på 1 til 2 år ha som mål å forberede ungdom til vanlig videregående utdanning. Ukene vil for eksempel inneholde 1 dag undervisning, 3 dager lønnet arbeid og 1 dag hjemmearbeid eller samfunnsarbeid. En slik ordning krever at Fylkeskommunen samarbeider både økonomisk og pedagogisk med lokale bedrifter. Det vil bidra til en mer effektiv bruk av ressurser enn dagens ordning.

Mer praktisk undervisning

Undervisning i teoretiske fag (matematikk, naturfag og språk) på de praktiske studieretningene bør ikke gjøres av akademikere, men av mestre i de respektive retningene, som er bedre i stand til å koble teori og praksis.

Høyere kvalitet

I Finnmark er det halvparten så mange lærere med høyere utdanning enn landsgjennomsnittet. Vi må snu trenden ved å tiltrekke flinke lærere og ta vare på dem. Snuoperasjonen krever målrettet rekruttering, tilrettelegging for pedagogisk og faglig utvikling, videreutdanning av ledere fra egne rekker, og en personalpolitikk basert på respekt og gjensidig og åpen kommunikasjon. For at samarbeidet mellom Fylkeskommunens opplæringsavdeling og skolene skal være mest mulig fruktbart, krever vi at opplæringsavdelingens ansatte skal ha arbeidserfaring fra den videregående skolen.